Điện thoại: 02435764558 máy lẻ 309
anh 2

GS. TS. Ladson Hinton

Chủ nhiệm đề tài

GS.TS. Ladson Hinton (Chủ nhiệm đề tài tại Hoa Kỳ)

GS.TS. Ladson Hinton là một nhà khoa học lâm sàng được đào tạo nghiên cứu về y học con người và dịch vụ y tế. Trong suốt 25 năm qua, GG.TS. Hinton tiến hành nghiên cứu liên ngành (cả quan sát và can thiệp) với trọng tâm chính là chăm sóc gia đình, sa sút trí tuệ, và các nhóm dân số đa dạng và có điều kiện bất lợi. Từ năm 2014-2016, GS.TS. Hinton là thành viên của Ủy ban đặc biệt về chăm sóc gia đình của Viện Hàn lâm Khoa học, Kỹ thuật, và Y học Quốc gia (Families Caring for an Aging America). Từ năm 2005 đến năm 2016, GS.TS. Hinton là một lãnh đạo quan trọng về giáo dục của trung tâm bệnh Alzheimer’s tại trường Đại học California, Davis, Hoa Kỳ. Trong 5 năm qua với sự hỗ trợ từ viện Sức khỏe Người Cao tuổi Quốc Gia Hoa Kỳ (NIA) và Fogarty (Dự án R21, Điều chỉnh và Thử nghiệm chương trình Can thiệp dành cho người chăm sóc bệnh nhân Alzheimer’s ở Việt Nam; Dự án R01, Nâng cao các chương trình Can thiệp dành cho người chăm sóc bệnh nhân Alzheimer’s và năng lực nghiên cứu về Sa sút trí tuệ ở Việt Nam), GS.TS. Hinton tiến hành nghiên cứu và nâng cao năng lực nghiên cứu ở Việt Nam. GS.TS. Hinton cũng tham gia vào các dự án y tế toàn cầu khác, bao gồm cả việc đóng vai trò là Đồng chủ nhiệm đề tài trong một dự án nghiên cứu để phát triển kế hoạch quốc gia về bệnh Alzheimer’s cho Việt Nam (do chính phủ Úc và Việt Nam tài trợ), và cũng là Đồng chủ nhiệm đề tài trong một dự án do NIMH tài trợ để thích ứng với văn hóa và thử nghiệm một chiến lược thực hiện mới để hỗ trợ những người bị sa sút trí tuệ ở Thái Lan. GS.TS. Hinton cũng tham gia vào các dự án ở Hoa Kỳ nhằm nâng cao dịch vụ và chăm sóc sa sút trí tuệ cho các nhóm dân số đa dạng và có điều kiện bất lợi, với tư cách là thành viên của nhóm công bằng sức khỏe của IMPACT NIA Collaboratory và với tư cách là đồng chủ nhiệm đề tài trong hai dự án do NIA tài trợ tập trung vào bệnh Azheimer’s và các chứng sa sút trí tuệ liên quan (ADRD) của người Việt ở Mỹ.

Copyright © 2020 ReachVN. All rights reserved